Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
previous arrow
next arrow
Slider

International Education Promotions Co., Ltd. (IEP)

VISA Service (บริการให้คำปรึกษาและรับยื่นวีซ่า)

IEP Visa Service

 • IEP ให้บริการช่วยจัดทำและปรึกษาการขอยื่นวีซ่าในประเทศต่างๆ (Visa service) การขอวีซ่าประเภท วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์, วีซ่านักเรียนระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะยาว, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าเยี่ยมเยือน โดยช่วยเหลือให้บริการเรื่องเอกสารการยื่นขอวีซ่าและช่วยในการเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่า (บางประเทศ)
 • IEP บริการรับยื่นขอวีซ่าแบบวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะยาวแบบ 6 เดือนขึ้นไป วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (ครอบครัว)
 • เจ้าหน้าที่ IEP ช่วยให้คำแนะนำการขอวีซ่าแก่ผู้สมัครจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเอกสารที่ควรจัดเตรียมกับเงื่อนไขในการข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่แนะแนวการขอวีซ่าจะช่วยชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ในการสมัครให้แก่ผู้สมัครขอวีซ่า และช่วยกรอกข้อมูลและแจ้งผู้สมัครให้จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำสำหรับกรณีมีการสัมภาษณ์ในการขอวีซ่าบางประเภท (เช่น วีซ่าอเมริกา) แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่แนะแนวการขอวีซ่า ให้การความช่วยเหลือในการแจ้งเอกสารสำหรับจัดเตรียม ช่วยกรอกแบบฟอร์ม และแนะแนวเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า (หากมี) ผู้สมัครควรมีหนังสือเดินทางอายุเล่มไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในการใช้ขอยื่นวีซ่า

 1. แจ้งประเทศขอวีซ่า, ประเภทวีซ่า, จุดประสงค์การเดินทาง, ระยะเวลาเดินทาง แก่เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่า
 2. รับทราบข้อตกลงการยื่นขอวีซ่าประเทศที่ยื่นขอ พร้อมชำระค่าวีซ่าและค่าบริการช่วยยื่นขอวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่า
 3. จัดเตรียมชุดเอกสารที่จำเป็นขอวีซ่าตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่า
 4. เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่าช่วยในการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า เช็คเอกสารประกอบยื่นขอวีซ่าแก่ผู้สมัคร พาผู้สมัครยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่า / สถานทูต (กรณี วีซ่าบางประเภทสามารถยื่นแทนได้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องโชว์ตัว)
 5. เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่าจะเป็นผู้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเอง และจะแจ้งผู้สมัครให้มารับเล่มด้วยต้นเองที่บริษัทหรือจะให้จัดส่งแบบ EMS ตามตกลง (กรณี ให้จัดส่งคืนแบบ EMS หากเกิดความเสียหายหรือเล่มหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้รับผิดชอบ)

เงื่อนไขการยื่นขอวีซ่าทุกประเทศ: บริการช่วยยื่นเรื่องขอวีซ่าเป็นบริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครในการทำเรื่องขอวีซ่าในประเทศนั้นๆ โดยการพิจารณาการอนุมัติวีซ่าหรือการถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามแต่นั้นถือเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทที่บริการช่วยยื่นขอวีซ่าไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกกรณี

SEMINAR & TOUR (จัดทัวร์/สัมมนา)

สำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อในต่างแดน และอยากไปทัศนศึกษาในสถาบันและประเทศที่สนใจ IEP มีบริการจัดโปรแกรมเฉพาะกลุ่มเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมก่อนตัดสินใจเลือกเรียน โดยเจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อเป็นเรื่องง่ายขึ้นกับนักเรียนทุกคน

เลือกโปรแกรมสัมมนาและกรุ๊ปทัวร์ทัศนศึกษาที่น่าสนใจ
โปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศ ช่วงปิดเทอม เฉพาะกลุ่มสำหรับโรงเรียนและคณะท่านอาจารย์

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ IEP group study program

อีกหนึ่งบริการจาก IEP ที่พร้อมจัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของตนผ่านประสบการณ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาโดยตรง หากท่านต้องการให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสังกัดได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะไปที่เมืองไหน สถาบันไหน ไปเมื่อไหร่ ฯลฯ ….IEP ช่วยท่านได้

 

ด้วยประสบการณ์การจัดโปรแกรม Study Tour ของ IEP ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เราจึงเชี่ยวชาญและพร้อมจัดโปรแกรมตามที่ท่านต้องการ

 • ออกแบบและจัดทำโปรแกรมที่มากด้วยคุณภาพ คุ้มค่าราคาและระยะเวลา
 • เรียนภาษาอังกฤษในต่างแดนกับสถาบันภาษาชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ
 • เรียนรู้วิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ Host Family
 • เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะภาษาผ่านสถานที่สำคัญของเมือง
 • บริการจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
 • บริการตั๋วเครื่องบิน
 • แนะนำแนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • มีเจ้าหน้าที่ IEP ให้บริการตลอดทริป
 • Summer Course สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 • Communication + Business English Course สำหรับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
 • Teacher Training Courses in the UK  สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา

OTHER SERVICES (บริการด้านอื่นๆ)

IEP ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาผนวกกับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เราพร้อมให้บริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

เช่น ประกันภัยการเดินทาง, จองตั๋วเครื่องบิน, จองโรงแรม, จองตั๋วรถไฟ (Euro pass, Swiss pass) และอื่นๆ

ประกันการเดินทาง
(แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม)

จองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งในและต่างประเทศ

จองที่พักโรงแรม
ทั้งในและต่างประเทศ

จองตั๋วรถไฟ
EURO PASS

จอง SWISS PASS

จองรถทัวร์ รถตู้

บริการรถเช่า

จัดโปรแกรมทัวร์

สอบถามค่าบริการการทำวีซ่าและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

 iepstudyabroad

www.facebook.com/iloveiep

www.instagram.com/iepstudyinter

QR CODE IEP   
(บริษัทในเครือหนุ่มสาวทัวร์)